Jouw privacy is belangrijk voor ons

Ditp detachering IT professionals B.V. respecteert en beschermt uw privacy. Wij vinden het van groot belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de huidige waarborgen voor de bescherming van uw privacy. De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, specifiek artikel 12 en 13, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening nemen wij bij al onze activiteiten in acht.

Privacyverklaring van ditp detachering IT professionals B.V.

Ditp detachering IT professionals B.V., gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Ditp detachering IT professionals B.V., Hendrik Figeeweg 1W, 2031 BJ te Haarlem
KvK 28105328
BTW-nummer:NL814368414B01
023-2340405

Begrippen, ref. artikel 4

„persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

„verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

„verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via de website van ditp heb je de mogelijkheid om, middels een formulier, te reageren op een vacature. Indien je reageert op een vacature voor een betrekking bij ditp of een freelance opdracht bij een klant van ditp zul je persoonsgegevens aan ons doorgeven, die wij met de nodige zorgvuldigheid zullen behandelen. Voordat je je gegevens aan ons doorgeeft zullen wij je om toestemming vragen om deze gegevens te verwerken.

Het gaat dan om één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van kandidaten voor een opdracht of sollicitanten voor een vaste betrekking:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, sociale media contactgegevens;
 • geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht;
 • nationaliteit;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • referenties en getuigschriften;

Van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • functietitel;
 • sociale media contactgegevens.

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering: het bemiddelen van de inzet van ICT professionals op de arbeidsmarkt of om nadere informatie over onze dienstverlening te kunnen verstrekken aan klanten.

Concreet hebben wij de volgende verwerkingsdoelen voor genoemde persoonsgegevens:

 • Informatie (w.o. CV) van de kandidaat of sollicitant doornemen ter beoordeling geschiktheid van deze persoon voor een vacature.
 • Afspraken maken met kandidaten voor een intake gesprek.
 • Het voorstellen van een kandidaat bij de klant voor een opdracht.
 • Gegevens van een geschikte kandidaat (voor vacature of opdracht) opnemen in personeelsbestand en het verwerken ervan in een inzet- of arbeidsovereenkomst.
 • wet- en regelgeving na te kunnen komen.
 • contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens van contactpersonen te verwerken.

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende (Artikel 6 AVG):

 • als jij toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens bij aanmelding via de website;
 • het is voor de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst met jou noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
 • bepaalde verwerkingen zijn wettelijk verplicht, zoals de verwerking van jouw BSN en kopie ID als je bij ons in loondienst treedt (NB: niet eerder);
 • bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van DITP te dienen, b.v. voor het goed kunnen uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming (Artikel 22)

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (*). Dat wil zeggen dat wij niet met jouw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die jou aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor jou.

(*) profilering: bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Zo zullen wij jouw persoonsgegevens, m.n. je CV, doorgeven aan mogelijke opdrachtgevers om hen te laten beoordelen of zij jou willen inzetten en, als jij wordt geselecteerd, aan die inzet uitvoering te geven.

Als wij iemand, cq een verwerker, inschakelen om voor ons jouw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of landen zonder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (Art. 45).

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan bewaren wij jouw gegevens 1 jaar zodat we je kunnen benaderen voor eventuele opdrachten of vacatures. Na deze periode zullen wij je via de mail opnieuw om toestemming vragen om je gegevens nog een jaar te bewaren. Zonder vervolg toestemming of geen reactie op de mail binnen 1 maand gaan wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

Van sollicitanten voor vaste functies bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt en tot max. 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Dit is voor de vaste medewerker nader uiteengezet in ons (interne) Privacy Reglement.

Van afgewezen sollicitanten, die geen toestemming hebben gegeven voor langere verwerking, worden de persoonsgegevens binnen een maand verwijderd.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens (Artikel 15 t/m 20)

 • Je hebt het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van jouw persoonsgegevens.
 • Het verwijderen ervan indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en over het algemeen is toestemming dan de enige rechtsgrond voor de verwerking.
 • Je hebt het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de verwerkingen waarvoor jij jouw toestemming hebt gegeven, heb je het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.
 • Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wij wijzen jou er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms nadere voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij jou graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op via e-mail: privacy@ditp.nl

Wij zullen alle verzoeken t.a.v. persoonsgegevens binnen een redelijke termijn behandelen en in elk geval binnen één maand informeren naar aanleiding van jouw verzoek.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Ditp heeft, middels onze website, niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Zelfs indien ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ditp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt.

Cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.

De website van ditp gebruikt cookies om de volgende redenen:

 • ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren;
 • ze onthouden uw voorkeuren, zodat u iets maar één keer hoeft aan te geven;
 • ze helpen ons om de website voor u te verbeteren;
 • ze zorgen er voor dat onze informatie en advertenties afgestemd worden op uw interesse.

Beveiliging

Wij treffen in de sector gebruikelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Als je in ons formulier wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, worden deze gecodeerd en beschermd met in de sector gebruikelijke encryptiesoftware op basis van het SSL-protocol. De pagina waarop je je bevindt is veilig als boven aan de pagina een slotje wordt weergegeven in een webbrowser zoals Microsoft Edge of Google Chrome.

Vragen

Bij vragen kan er contact met ons opgenomen worden via e-mail: privacy@ditp.nl. Ook zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 023 -2340405

Datum

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-11-2019. Ditp heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij je aan deze regelmatig te raadplegen.

Scroll to Top